Cyabond®

İletişim

Ürünler Servisler Uygulamalar Teknik Bilgi Kalite Haberler Broşür ve Katalog Ana Sayfa

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S T U V Y Z

A

Adhezyon
Valans kuvvetleri, kenetlenme etkisi veya her ikisinden oluşan yüzeyler arası kuvvetler yoluyla iki malzemenin bir arada tutulması durumu.

Adhezyon, Mekanik
İki yüzeyin kenetlenme etkisiyle bir arada tutulduğu adhezyon şekli.

Adhezyon, Spesifik
İki yüzeyin aynı tür valans kuvvetleri tarafından bir arada tutulduğu adhezyon şekli.

Akış
Henüz kürleşmemiş yapıştırıcının yapıştırma işlemi esnasındaki hareketi.

Akma Direnci
Yükte artış olmadan, belirgin bir deformasyonun meydana geldiği gerilim (çekme veya kesme).

Akrilik Yapıştırıcı
Çok değişik malzemeleri yapıştırabilen çift komponentli yapısal yapıştırıcı. Cyabond akrilik yapıştırıcıları, çevre şartlarına mükemmel dayanım ve hızlı kürleşme özelliğine sahiptirler.

Akrilonitril Butadien Stiren Reçine (ABS)
Alçak ve yüksek sıcaklıklara ve darbeye yüksek direnç gösteren, kullanımı yaygın bir plastik. Birçok yapıştırıcı türüyle uyumludur.

Aktivatör
Yapıştırıcının kürleşmesini başlatan veya hızlandıran bir malzeme.

Anaerobik Yapıştırıcı
Oksijenle teması kesilip, aktif metallerle temas ettiğinde kürleşen yapıştırıcı.

B

B-evresi
Bazı termoset reçinelerin, ısı ile yumuşadığı ve bazı sıvılar ile temas ettiğinde şiştiği, fakat tamamen erimediği ve çözülmediği ara reaksiyon evresi. Kürleşmemiş bir termoset yapıştırıcının içindeki reçine genelde bu evrededir.Resitol olarak ta adlandırılır.

Bağlayıcı
Bir yapıştırıcının formülasyonunda bulunan ve öncelikli olarak iki malzemeyi bir arada tutacak yapışma kuvvetlerini sağlayan bileşen.

Başlatıcı – inisyatör
Kürleşme işlemini başlatan madde.

Bindirmeli Kesme
Bindirme bir ek yeri çekme gerilimine maruz bırakıldığında oluşan gerilim şekli.

Büzülme
Yük altındaki bir malzemede, başlangıçtaki ani elastik veya hızlı deformasyonu takiben oluşan, zamana bağlı boyut değişimi. Osa sıcaklığındaki büzülme Soğuk Akış olarak ta adlandırılır.

C

Camlaşma Sıcaklığı (Tg)
Malzemenin esnek bir halden, oldukça sert ve kırılgan bir hale geçtiği (veya tersi) sıcaklık.

Centipoise (cP)
Suyun viskozitesinin 1 cP kabul edildiği viskozite ölçüm sistemi.

Cyanoacrylate Yapıştırıcı
Kürleşme işleminin nem tarafından başlatıldığı yapıştırıcı türü.

Ç

Çalışma Ömrü
Bir yapıştırıcının, solvent, katalizör veya diğer bir bileşen ile karıştırıldıktan sonra kullanılmaya uygun kaldığı süre.

Çapraz Bağlantı
Momomer, oligomer ve/veya polimerlerin özelliklerini geliştirecek, ve aynı zamanda çözünmez hale gelecek şekilde kimyasal olarak birleşmesi.

Çatlama
Bir yapıştırıcının yüzeyinde veya yapıştırıcı tabakasının içinde ince çatlakların bir ağ şeklinde yayılması.

Çekme Direnci
Bir yapıştırıcının, yükün uygulandığı süre boyunca kopmadan dayanabildiği çekme kuvveti.

D

Darbe Direnci
Bir malzemenin darbeli yüklere dayanma kabiliyeti.

Değiştirici
Bir yapıştırıcının özelliklerini değiştirmek amacıyla formülasyonuna eklenen, kimyasal olarak etkisiz katkı.

Delaminasyon
Yapıştırıcı kopması nedeniyle, bir laminasyondaki tabakaların yapıştırıcının ortasından veya yapıştırıcı ile tabaka arasından ayrılması.

Dielektrik Direnci
Elektriksel yalıtım bozulmadan yapıştırıcının dayanabildiği maksimum voltaj.

Dolgu
Kendisi nispeten yapışkan olmayan, ve bir yapıştırıcıya eklenerek onun çalışma özelliklerini, kalıcılığını, kuvvetini, veya diğer özelliklerini iyileştiren katkı maddesi.

Dolgulu
Özelliklerini – elektriksel iletkenlik veya boşluk doldurma kabiliyeti - değiştirmek için eklenmiş katı parçacıklar içeren yapıştırıcı.

Durometre
Malzeme sertliğini belirlemekte kullanılan aygıt.

E

Egzotermik
Isı açığa çıkartan kimyasal reaksiyon.

Ek Yeri
İki yapışanın, bir yapıştırıcı tabakası ile bir arada tutulduğu bölge.

Ek Yeri, açılı
Her iki yapışandan benzer açılarda parçalar kesilmesiyle oluşturulan ek yeri.

Ek Yeri, bindirme
Yapışanlardan birinin kısmen diğeri üzerine bindirilmesiyle oluşan ek yeri.

Ek Yeri, doymamış
Tatminkar yapışma sağlamak için yeterli yapıştırıcı bulunmayan ek yeri. Bu durum, ek yeri boşluğunu dolduramayacak kadar ince yapıştırıcı tabakasından, yapıştıcının yüzeylerce emilmesinden, montaj süresinin aşırı kısalığından, veya aşırı baskı uygulamaktan kaynaklanabilir.

Elastikiyet Modülü
Tüm malzemelerin sahip oldukları, doğal elastikiyetin ölçülmesi.

Elastomer
Deformasyon kuvveti ortadan kalktığında, başlangıçtaki boyutlarına ve şekline oda sıcaklığında geri dönebilen makro-moleküler malzeme.

Elektromanyetik Spektrum
Elektromanyetik ışıma dalga boylarının tümü: gama ışınlarından, en uzun radyo dalgalarına kadar uzanır, ve mikrodalga, ultraviyole, görünür ve infrared dalgaları kapsar.

Elektron Hüzmesi Sterilizasyonu
Dolaylı bir kimyasal reaksiyon yoluyla hayati moleküllerini tahrip ederek organizma ve mikropları öldüren sterilizasyon şekli.

Endotermik
Isı soğuran kimyasal reaksiyon.

Endüksiyon Kürleşmesi
Demirli metal yüzeylerden biri endüksiyonla ısıtılarak yapıştırıcının kürleştirilmesi. Çok hızlı kürleşme süreleri elde edilebilir.

Epoksi – tek komponentli
Yüksek sıcaklıklarda kürleşen tek bileşenli yapıştırıcı. 

Epoksi – çift komponentli
Oda sıcaklığında kürleşen çift bileşenli yapıştırıcı. 

EtO Sterilizasyonu
Kontrollu ortamda toksik bir gazın kullanıldığı sterilizasyon şekli. 

F

Fotoinisyatör
Belirli bir dalga boyuna maruz kaldığında zincirleme reaksiyonu başlatarak polimer oluşumunu sağlayan molekül.

Foton
Enerji paketleri şeklinde tanımlanan ışıma enerjisi.

FRP
Fiber Takviyeli Plastik

G

Geciktirici – inhibitör
Kimyasal reaksiyonu yavaşlatan madde. Bazı yapıştırıcılarda raf ömrünü ve çalışma süresini uzatmak amacıyla kullanılırlar.

Gerilim Çatlaması
Bazı yapıştırıcılar bazı plastiklerde “gevşemeye” veya çatlamalara neden olurlar.

GRP 
Cam Takviyeli Plastik

Güçlendirmek
Yapıştırıcı içerisinde çatlağın ilerlemesini durdurmak için sistem geliştirmek.

H

HDPE
Yüksek Yoğunluklu Poli-Etilen. Kimyasal direnci yüksek, dayanıklı ve parlak malzeme. Yapıştırılması mümkündür fakat özel yüzey hazırlığı gerektirir.

Hızlandırıcı
Yapıştırıcının kürleşme prosesini hızlandırmak veya takviye etmek amacıyla hazırlanan madde.

Higroskopik
Atmosferden nem çekme özelliği olan madde.

I

IR
Kızıl ötesesi – infra red.

Isıl Genleşme Katsayısı
Bir maddenin boyutlarında, sıcaklığın 1 °C yükselmesi veya açalmasıyla meydana gelen değişim.

Isıyla Kürleşme
Bir yapıştırıcının sıvı halden katı hale geçmesi için gereken sıcaklığın (genellikle 30 – 180 °C arası) uygulanması.

Islatmak
Bir yüzeyi yapıştırıcı ile kaplamak.

İ

İlk Kuruma Süresi
Yapıştırılmış bir parçanın montaja devam etmek üzere hareket ettirilebileceği, fakat üzerine yük tatbik edilmemesi gereken süre.

İmalat-öncesi Test
1- Yapıştırıcı imalatçısı tarafından, yapıştırıcı partisinin kabul edilen imalat standartlarına uygunluğunu belirlemek,
2- kullanıcı tarafından, kullanım öncesi bir yapıştırıcının kalitesini belirlemek, veya
3- şartname sorumlusu tarafından, bir yapıştırıcının nitelendirme testi gerektirmeyen bir şartnameye uygunluğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilen test veta testler dizisi.

İmpregnasyon
Bir sıvının, fiziksel özelliklerini değiştirmek amacıyla gözenekli bir katı maddeye emdirilmesi.

J

Jel
İçinde sıvı tutulan bir katı maddeler ağından oluşan yarı-katı sistem.

Jelleşme
Bir yapıştırıcının sıvı halden katı hale geçiş esnasındaki durumu.

Jel Süresi
Bir yapıştırıcının kürleşirken jel haline gelmesi için gereken süre.

K

Kabartı
Yapışanın yüzeyinde oluşan, sınırları ve şekli belirsiz, patlayıp yassılaşabilen yükselti. Yetersiz yapıştırıcı, yetersiz kürleşme süresi, sıcaklık veya basınç, veya hapsolmuş hava, su, ya da solvent buharı kabartıya neden olabilir.

Kabul Testi
Belirli bir malzeme grubunun, satın alma emrine veya kontrata uygunluğunu, ya da satıcı tarafından temin edilen malzemenin kendi içinde ne derece üniform olduğunu belirlemek amacıyla, veya her iki amaçla, satın alan veya onun temsilcisi tarafından teslimat esnasında yapılan bir test veya test dizisi.

Karanlık Reaksiyon
Işıkla kürleşen formülasyonların kapalı ambalajları içinde gerçekleşen reaksiyonlar – genellikle prematüre polimerizasyonlar.

Kartuş
İçerisine belirli bir miktar yapıştırıcı koyulan, silindirik şekilli sert ambalaj. Yapıştırıcının türüne göre tekli veya ikiz kartuş kullanılabilir. uygulama için kartuş tabancası gereklidir.

Katalizör
Asıl etkin maddelere oranla az miktarda eklendiği zaman bir yapıştırıcının kürleşme hızını belirgin olarak arttıran madde.

Katı Madde Muhtevası
Yapıştırıcının içindeki uçucu olmayan maddelerin ağırlık olarak yüzdesi.

Katılaşma
Fiziksel ya da kimyasal bir etkiyle, örneğin kondenzasyon, polimerizasyon, oksidasyon, vulkanizasyon, jelleşme, hidratasyon veya uçucu bileşenlerin buharlaşması gibi, bir yapıştırıcının sabitleşmiş veya sertleşmiş hale gelmesi.

Katkılı Lambalar
Bir ultraviyole lambasının yaydığı özgün dalga boyu esas olarak dolgusuna bağlıdır. Standart olarak civa kullanılmakla birlikte, berilyum veya demir gibi katkılar kullanılarak dalga boyu spektrumu değiştirilebilir.

Kelvin (K)
Mutlak sıfırdan (-273 °C) başlayan ve Celsius ile aynı şekilde artan sıcaklık ölçüm sistemi.

Kesme Direnci
Bir malzemenin kesme gerilimine dayanımı.

Kesme Gerilimi
Birbirine paralel fakat ters yönlerde etki eden kuvvetlerin etkisi.

Kıvam
Sıvı bir yapıştırıcının deformasyona karşı koyma özelliği. Kıvam temel bir özellik değildir, viskozite, plastisite ve diğer etmenlerin bir sonucudur.

Kızıl-ötesi Enerjisi
1 ile 100 mikron arası dalga boyuna sahip foton enerjisi.

Kohezyon
Aynı malzemeye ait parçacıkların birincil veya ikincil valans kuvvetleri tarafından bir arada tutulması. Yapıştırıcı alanındaki anlamı, yapıştırıcı (ve yapışan) parçacıklarının bir arada tutulması durumu.

Kondenzasyon
İki veya daha fazla molekülün, su veya diğer bazı basit maddelerin açığa çıkmasıyla birleştiği kimyasal reaksiyon. Eğer bir polimer oluşuyorsa, bu prosese çoklu-kondenzasyon denir.

Kopma, kohezyon
Ayrılma yapıştırıcı tabakasının içinde olacak şekilde bir yapıştırma bağlantının kopması.

Kopma, adhezyon
Ayrılma yapıştırıcı ile yapışan yüzeyi arasında olacak şekilde bir yapıştırma bağlantının kopması.

Kopma, parça
Ayrılma yapıştırılan parçaların herhangi birisinde olacak ve yapıştırılmış ek yeri sağlam kalacak şekilde yapıştırma bağlantının kopması.

Kullanım Sıcaklığı
Kürleşmiş bir yapıştırıcının kullanılabileceği ve yeterli performans verdiği kabul edilen sıcaklık aralığı.

Kürleşme
Genellikle ısı veya bir katalizörün tek başına veya birlikte etkisiyle, basınç uygulanır veya uygulanmazken oluşan kondenzasyon, polimerizasyon veya vulkanizasyon sonucu yapıştırıcının fiziksel özelliklerinin değişmesi.

Kürleşme Sıcaklığı
Kürleşmenin gerçekleşmesi için, yapıştırıcıya veya yapıştırılmış bağlantıya uygulanması gereken sıcaklık.

Kürleşme Süresi
Yapıştırıcının kürleşmesi için, yapıştırılmış bağlantıya ısı, basınç veya her ikisinin uygulanması gereken süre.

L

Laminat
Aynı veya farklı malzemeden iki ya da daha çok tabakanın birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen ürün.

M

Monomer
Kendisi veya diğer benzer moleküllerle reaksiyona girerek polimer oluşturabilen, nispeten düşük moleküler ağırlıklı ve basit yapılı molekül.

Montaj
Yapıştırılmak amacıyla bir araya getirilmiş, veya yapıştırılmış bir grup malzeme veya parça (yapıştırıcı dahil).

Montaj Süresi
Yapıştırıcının yapışan yüzeyine sürülmesiyle, basınç sıcaklık veya her ikisinin uygulanması arasında geçen süre.

MPa.s
Milipaskal.saniye: suyun viskozitesinin 1 olduğu viskozite ölçme sistemi. Centipoise (cP) ile aynıdır.

N

Nanometre
Elektromanyetik spektrum dalga boyu ölçümünde yaygın olarak kullanılan uzunluk ölçüsü birimi (10-9 metre).

Naylon
Poliamid gurubu plastiklere verilen yaygın isim.

Nitelendirme Testi
Tedarik eden veya onun yetkilendirdiği kişilerce, malzemelerin veya malzeme sisteminin bir şartnameye uygunluğunu belirlemek amacıyla yürütülen, ve sonucunda genellikle şartnameye uygun ürünler listesi oluşturulan test veya testler dizisi. Bir şartnameye göre nitelendirme testlerinde genellikle şartnamedeki tüm testlere, veya şartname kapsamındaki belirli bir tür ve / veya sınıfa uygunluk istenir.

Novolak
Bir metilen gurupları kaynağı eklenmediği sürece sürekli termoplastik kalan fenolik-aldehidik reçine.

O

Oda Sıcaklığı
Genellikle 20°C – 30°C arası kabul edilir.

Oksijenle Geciktirme
Polimerizasyonun oksijen ile geciktirilmesi veya durdurulması.

Oligomer
Işıma ile kürleşen formülasyonlarda kullanılan düşük moleküler ağırlıklı reçine veya polimer.

Ortam Sıcaklığı
Prosesi çevreleyen ortamın sıcaklığı.

Otoklav
115-134 °C’de basınç altında yapılan buhar ile sterilizasyon işlemi. Birçok plastik ve yapıştırıcının bozulmasına neden olur, ancak Cyabond tek-komponentli epoksileri Otoklav sterilizasyonuna dayanıklıdır.

Ö

Özgül Ağırlık
Bir malzemenin yoğunluğunun suyunkine oranı, suyun yoğunluğu 1 olarak kabul edilir.

P

Parlama Noktası
Bir sıvıdan açığa çıkan gazların, hava ile karışarak parlayıcı bir karışım oluşturduğu sıcaklık değeri.

Parti
Aynı formülasyon ve prosese tabi imalat birimi, veya iki ya da daha fazla birimin karışımı.

Pasta
Plastik benzeri kıvama sahip bir yapıştırıcı; örneğin nişasta ve su karışımı ısıtılıp, hidrolize olmuş karışım daha sonra soğutularak elde edilen macun gibi.

PEEK
Poli eter eter keton.

PET
Polietilen Tereftalat. Kimyasallara ve aşınmaya karşı direnci yüksek sert termoplastik. Yapıştırmak mümkündür fakat uygun yüzey hazırlığı gereklidir.

PC
Polikarbonat. Bazı yapıştırıcılar ile temas ettiğinde gerilim çatlaması meydana gelebilir.

Plastik
Organik maddelerden üretilen geniş bir sentetik malzeme çeşidi için kullanılan terim.

Plastikleştirici
Bir yapıştırıcıya, esnekliğini, çalışma kolaylığını artırmak veya kabartmak için eklenen katkı maddesi. Plastikleştiricinin eklenmesi, eriyik viskozitesinde, ikinci-derece geçiş sıcaklığında veya sertleşmiş yapıştırıcının elastikiyet modülünde düşmeye neden olabilir.

Plastisite
Malzemeye akma değerini aşan bir kuvvet uygulandığında, kopmadan sürekli ve kalıcı şekilde deforme olabilme özelliği.

Polimer
Çok sayıda monomer biriminden oluşan makro-molekül. Moleküler ağırlıklar 20.000’den milyonlara kadar olabilir.

Polimerizasyon
Monomer moleküllerinin birbirine bağlanarak, molekül ağırlığı orijinal malzemenin molekül ağırlığının birkaç katı olan daha büyük moleküller oluşturduğu kimyasal reaksiyon. İki veya daha fazla monomer reaksiyona giriyorsa, buna kopolimerizasyon veya heteropolimerizasyon denir.

Polipropilen (PP)
Yapıştırılabilen fakat özel bir yüzey hazırlığı gerektiren düşük maliyetli termoplastik.

Pota Ömrü
Yapıştırıcının üzeri kabuk bağlamaya başlamadan önce, kullanılabilir halde kaldığı süre.

Primer
Yapışma performansını artırmak amacıyla yüzeye yapıştırıcıdan önce uygulanan kaplama.

Psi
Pound / inç². Basınç, kesme, çekme, ve sıkışma direnci ölçümünde kullanılır.

PTFE
Politetrafloroetilen

PVC
Polivinil klorit. Yumuşak ve esnek plastik.

R

Raf Ömrü
Bir malzemenin, özelliklerinde belirgin bir değişiklik olmadan,belirtilen şartlarda depolanabileceği süre.

Reaktif İnceltici
Bir formülasyonda iki görevi olan kimyasal madde : inceltmek veya viskozite düşürmek, ve polimerizasyon için diğer maddelerle reaktiviteyi sağlamak.

Reçine
Belirsiz ve genellikle yüksek moleküler ağırlığa sahip olan, gerilim altında akmaya meyilli, bir yumuşama ve erime sıcaklığı olan, katı, yarı-katı veya katımsı organik madde.

Reoloji
Malzemelerin akışını inceleyen bilim.

S

Sentetik
Doğal olmayan, kimyasal yöntemle üretilmiş malzeme.

Sertleştirici
Kürleşme reaksiyonunu hızlandırmak veya kontrol etmek amacıyla bir yapıştırıcıya katılan madde veya maddeler karışımı.

Sertlik
Tam kürleşmiş yapıştırıcılar için Shore yöntemi uygulanır. Yapıştırıcılar genellikle Shore D (sert) ve Shore A (elastik) olarak sınıflandırılır.

Sertlik Değişimi
Teste tabi tutulduktan sonra bir malzemenin sertliğindeki (durometre) artış veya düşüş.

Seyreltici
Bağlayıcı maddelerin konsantrasyonunu düşürmek amacıyla bir yapıştırıcıya katılan katkı maddesi.

Sıkışma Direnci
İçeri doğru baskı altında kopmaya karşı direnç. Yapıştırıcıların sıkışma direnci genellikle yüksektir.

Soğuk Depolama
Bazı yapıştırıcıların soğutucuda veya dondurucuda depolanması gereklidir. Böyle bir ihtiyaç varsa, üreticisi tarafından belirtilir.

Soğuk Pres
Montaj parçasına, ısıtma yapılmadan baskı uygulanan yapıştırma işlemi.

Solvent
Kürleşmiş ve kürleşmemiş yapıştırıcıları çözebilen sıvı. Bazı yapıştırıcıların kürleşmesini başlatmak için katalizör olarak ta kullanılabilir.

Son-kürleşme
Yapıştırılmış bir bağlantıya, belirli özellikleri değiştirmek için ilk kürleşmeyi takiben uygulanan işlem (genellikle ısı ile yapılır). 

Soyulma Direnci
Yapıştırıcının, yüzeyler birbirinden soyulma hareketiyle ayrıldığı zamanki performansı.

Sökme
Bir ek yerinin, kuvvet uygulanarak veya, yapıştırıcıyı yumuşatmak için solvent veya yüksek sıcaklık tatbik edilerek ayrılması.

Sönen / Kendiliğinden Sönen
Yanmaya karşı dirençli madde veya yapıştırıcı.

Sönüm
Bir malzemenin enerjiyi emme özelliği.

T

Tam Kürleşme
Yapıştırıcının tam kuvvetine ulaşması.

Termoplastik
Tekrar tekrar ısıtılarak yumuşatılıp, soğutularak sertleştirilebilen madde.

Termoset
Isı, katalizör, UV ışığı vs. etkisiyle kimyasal reaksiyona girerek nispeten erimez duruma gelmiş madde. Isıtıldığı zaman erimeyen, kararıp yanan plastik.

Tiksotropi
Bir yapıştırıcının, sabit ısı altında kuvvet uygulanması neticesinde viskozitesinin düşmesi, ve kuvvet kesildiğinde viskozitesinin tekrar yükselmesi.

Tiksotropik
Tiksotropi özelliğine sahip, sürüldüğü yerden akmayan / damlamayan yapıştırıcı.

U

Ultra Viyole (UV) Işığı
180 – 400 nanometre arası dalga boyuna sahip ışık.

UV ile Kürleşen Yapıştırıcı
Kürleşme işlemi UV tarafından başlatılan yapıştırıcı.

V

Viskozite
Bir sıvının kalınlık / incelik ölçümü – genellikle cP (centipoise) veya mPa.s (milipaskal.saniye) cinsinden ölçülür. Hareket halindeki bir akışkanın katmanları arasındaki kesme geriliminin, bu katmanlar arasındaki kesme hızına oranı. Kesme hızı, kesme gerilimi ile orantılı olan bir sıvıya Newton davranışı içinde, orantısız olana ise davranışı Newton’a uygun değil denir.

VOC
Kolayca buharlaşan organik kimyasallar (düşük veya ortam sıcaklığında).

Vulkanizasyon
Sülfür veya diğer uygun ajanlar ile reaksiyon sonucu, bir lastiğin fiziksel özelliklerinin plastik akmada azalma, yüzey yapışkanlığında azalma, ve çekme mukavemetinde artış yönünde değişmesiyle sonuçlanan kimyasal reaksiyon.

Y

Yapısal Yapıştırıcı
Oluşturdukları yapının çalışma ortamındaki tipik yükleri, parçalar arasında iletmekte kullanılan yapıştırıcı.

Yapışan
Yapıştırıcı tarafından birleştirilen kütlelerden herbiri.

Yapışma Kuvveti
Yapıştırılmış bir bağlantıyı, yapışma düzleminden veya yakınından kopartacak şekilde uygulanan birim gerilme, sıkıştırma, soyulma, eğrilme, yarılma veya kesme yükü.

Yapıştırıcı
Malzemeleri yüzey bağlantısı yoluyla birarada tutabilen madde.

Yapıştırıcı, ayrı uygulanan
İki komponentten oluşan, komponentler ayrı ayrı yüzeylere sürülüp, bir araya getirildiklerinde kürleşme gerçekleşen yapıştırıcı.

Yapıştırıcı, dispersiyon
İki fazdan oluşan, ve fazlardan biri su içinde asılı halde bulunan yapıştırıcı.

Yapıştırıcı, basınca duyarlı
Solventsiz haldeyken sürekli yapışkan kalan viskoelastik malzeme. Bu tür malzemeler çok hafif bir basınç uygulanmasıyla birçok sert yüzeye anında yapışırlar.

Yapıştırıcı, çok katmanlı
Her iki tarafında farklı türde yapıştırıcı bulunan tabaka halinde yapıştırıcı. Farklı malzemeleri birbirine yapıştırmak için geliştirilmiştir, örneğin sandviç panel gibi.

Yapıştırıcı, hot-melt
Erimiş halde iken uygulanan ve soğuyup sertleştiğinde yapışma sağlayan yapıştırıcı türü.

Yapıştırıcı, ısıyla aktive olan
Isı (veya ısı + basınç) uygulandığında sıvı veya yapışkan hale gelen kuru yapıştırıcı tabakası.

Yapıştırıcı, köpüklü
Kütlesi içerisinde dağılmış halde bulunan çok miktarda gaz baloncuğu nedeniyle zahiri yoğunluğu önemli ölçüde azalmış yapıştırıcı.

Yapıştırıcı, montaj
Mobilya, tekne, uçak vs. üretiminde parçaları birleştirmekte kullanılan yapıştırıcı.

Yapıştırıcı, oda sıcaklığında kürleşen
ASTM Metodları D618 – Plastikler ve Elektriksel Yalıtım Malzemelerinin Test için Hazırlanması – ‘nda belirtilen Standart Oda Sıcaklığı sınırlarına uygun olarak, 20 – 30°C arasında kürleşen yapıştırıcı.

Yapıştırıcı, sıcak kürleşen
100 °C ve üzeri sıcaklıkta kürleşen yapıştırıcı.

Yapıştırıcı, soğuk kürleşen
20 °C’ nin altındaki sıcaklıklarda kürleşen yapıştırıcı.

Yapıştırıcı, solvent
Taşıyıcı olarak uçucu organik sıvı içeren yapıştırıcı.

Yapıştırıcı, solventle aktive olan
Solvent uygulanarak, kullanılmadan hemen önce yapışkan hale getirilen kuru yapıştırıcı tabakası.

Yapıştırıcı, temas
Dokunulduğunda kuru olan, fakat kendi kendisiyle temas ettiğinde anında yapıştıran yapıştırıcı.

Yapıştırmak
Yapıştırıcı kullanarak parçaları birleştirmek.

Yumuşaklık
Çatlama olmaksızın deformasyona (eğilme, gerilme, burkulma) imkan veren malzeme özelliği.

Yüzey Hazırlama
Bir yüzeyin, yapıştırmaya daha uygun hale getirmek için kimyasal, fiziksel veya her iki şekilde hazırlanması.

 Genel Bakış
 Yüzey Hazırlığı
 Sıcaklık Etkisi
 Raf Ömrü ve Depolama
 Sözlük
 MGBF & TBF
 © 2002, Analiz Corp.

 196